Nabízené služby v odpadovém hospodářství


 • Registrace subjektu do systému ISPOP
 • Zavedení dokladů souvisejících s průběžnou evidenci nebezpečných odpadů
 • Zatřídění nebezpečných odpadů dle Zákona o odpadech a vyplnění Identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • Zpracování průběžné evidence odpadů po celé období
 • Na základě plné moci vypracování hlášení o produkci nebezpečného odpadů včetně podání prostřednictvím systému ISPOP
 • Zpracování statistického výkazu pro Český statistický úřad
 • Zajištění odvozu nebezpečných odpadů oprávněnou firmou

Nabízené služby v oblasti VOC (těkavé organické látky)


 • Zpracování analýzy zda provozovatel stacionárního zdroje znečišťování ovzduší nepatří do kategorie středního zdroje znečišťování ovzduší
 • Vypracování Provozního řádu a na základě plné moci zajistíme odsouhlasení s místně příslušným Krajským úřadem
 • Zavedení opatření vedoucí ke správnému vedení agendy provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících VOC (těkavé organické látky)
 • Monitorování emisní limitů VOC (těkavé organické látky)

Garantujeme vám


 • Individuální přístup ke každému z Vás
 • V případě průběhu řízení s příslušným odborem ŽP provádět poradenství dle aktuálních potřeb
 • V průběhu roku provádění poradenství v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a VOC
 • Poskytování našich služeb certifikovaným a pravidelně proškolovaným pracovníkem
“ ...Vaše odpady - naše starost...”